Regulamin

REGULAMIN TORUŃSKIEJ LIGI KRESKOWEJ 
Obowiązuje od 28.01.2019r

Część I OGÓLNA 

Art. 1. Jurysdykcja 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w zawodach rozgrywanych w ramach Toruńskiej Ligi Kreskowej oraz niższych lig rozgrywkowych działających przy TLK a także w Mistrzostwach Torunia Par oraz Indywidualnych Mistrzostwach Torunia. 
2. Prawo interpretacji (właściwej wykładni) postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Toruńskiej Komisji Sporu Kreskowego, w skrócie TKSK. 


Art. 2. Tory 
1. Rozgrywki oficjalne odbywają się na torach umieszczonych pod adresem http://www.tlk.fora.pl/sprawy-organizacyjne,1/gra-kreski-2001-dopuszczone-tory-do-pobrania,41.html i zarazem nie odrzuconych przez TKSK jako nie nadające się do użytku w lidze. W TLK obowiązującą wersją oprogramowania jest ta, która została ustalona przez przedstawicieli klubów przed pierwszą kolejką (ewentualne nowe wersje obowiązują z początkiem nowego sezonu). 
1a. Tor może być umieszczony pod linkiem wymienionym w art. 2 pkt. 1 tylko za zgodą twórcy toru. Wobec braku oświadczenia twórcy (bo na przykład jest nieznany lub nie ma z nim kontaktu) domniemywa się, że twórca zgadza się na umieszczenie toru na stronie. Zgoda wyrażona przez twórcę jest ostateczna i nie może zostać cofnięta. 
2. W rozgrywkach ponadto obowiązuje nakładka Piotra Ziółkowskiego (motorki) do ściągnięcia z wyżej wymienionej strony (o ile nakładka ta nie jest integralną częścią oficjalnego oprogramowania). 
3. Gospodarze zawodów nie mają obowiązku podawania do publicznej wiadomości torów na których zostanie rozegrane dane spotkanie ligowe. 
4. Zawody rozgrywane są z udziałem sędziego, ponadto włączone muszą być funkcje odbijania od band wewnętrznych i zewnętrznych oraz musi być włączony dźwięk. 
5. Zawody przeprowadzane są tylko i wyłącznie na prędkości 4. 
6. Zawodnicy używają do jazdy: 

- kask czerwony (klawisze Z,X) 
- kask niebieski (klawisze <, >) 
- kask biały (klawisze kursory: dół, prawo) 
- kask żółty (myszka) 
Klawisze mogą ulec zmianie za wspólną zgodą przedstawicieli obydwu zespołów. 
7. Miejsce rozgrywania zawodów musi znajdować się w granicach Torunia. 
8. Gospodarze są zobowiązani do zapewnienia sprawnej myszki, jednak goście mogą korzystać z własnej myszki. 
9. Przyznaje się walkower za mecz drużynie gości, jeżeli na miejscu przy świadkach okaże się, że którykolwiek z wykorzystanych w meczu torów posiada zmienione parametry jazdy. Wzorniki torów, które są wgrane posiada prezes. 


Art. 3 Zawodnicy 
1. W rozgrywkach TLK może brać osoba spełniająca poniższe kryteria: 
- ma ukończone 16 lat (rocznikowo) 
- legitymuje się przynależnością do jednego z klubów kreskowych występujących w danej grupie rozgrywkowej poprzez start w jednej w drużyn. Domyślny okres trwania kontraktu to jeden sezon. 


Art. 4 Drużyny 
1. Ustala się termin 30 dni od daty rozegrania meczu otwarcia sezonu na uiszczenie składki, ustalonej przed sezonem przez radę TKSK,

1a. Drużynie która nie dotrzyma ww. terminu wpłacenia składki do osoby wyznaczonej przez TKSK, odejmuje się 2 (dwa) duże punkty w tabeli,  

Drużyna składa się z 6 zawodników uprawnionych do udziału w rozgrywkach TLK. Istnieje możliwość zgłoszenia do zawodów dwóch zawodników rezerwowych pod warunkiem, że spełnia kryteria narzucone przez art. 3. 
3. Dopuszcza się wystawienie 5 osobowej drużyny z tym, że za brakującego zawodnika można robić tylko rezerwy taktyczne. Gdy nie ma takiej możliwości jego miejsce pozostaje puste. 
3a. Dopuszcza się wystawienie 5 osobowej drużyny z zawodnikiem zastępowanym. Drużyna musi ten fakt zgłosić przed meczem i nie ma możliwości zmiany decyzji w trakcie meczu. Z tej możliwości można skorzystać maksymalnie trzy razy w sezonie. 
4. Drużyna może kończyć zawody w 5 (w przypadku gdy rozpoczęła je w co najmniej 6). Wówczas za nieobecnego zawodnika mogą być zgłaszane tylko rezerwy taktyczne. 
5. Moment, w którym na stadionie pojawia się zawodnik zgłoszony do programu zawodów traktowany jest jako początek jego udziału w spotkaniu. W wszystkich biegach, podczas których był nieobecny można za niego zgłaszać rezerwy zwykłe, taktyczne, lub też pozostawić miejsce na starcie puste. 

Art. 5 Sekretarz zawodów 
1. Organizator zawodów zobowiązany jest zapewnić obecność osoby odpowiedzialnej za wypełnianie programów oraz w miarę potrzeby innych dokumentów związanych z przebiegiem zawodów (sekretarz zawodów). 
2. Sekretarz zawodów informuje o zawodnikach startujących w kolejnych biegach, na żądanie przedstawia do wglądu wszelkie dokonywane przez siebie adnotacje w programach i innych dokumentach. 
3. Osoby biorące udział w zawodach zobowiązane są na żądanie Sekretarza Zawodów do udzielenia mu stosownych informacji koniecznych dla prawidłowego pełnienia przez niego swych funkcji. 
4. Dopuszczalne jest wyznaczenie kilku osób jako Sekretarzy Zawodów podczas jednego spotkania. 
5. Jeden z zawodników również może być sekretarzem. 
6. W terminie 3 dni od daty spotkania protokół meczu powinien zostać wysłany przez gospodarzy do osób opracowujących statystyki TLK pod rygorem możliwości przyznania decyzją TKSK walkoweru na korzyść drużyny gości. 
7. Na żądanie drużyny przeciwnej zgłoszone w ciągu 7 dni od udostępnienia jej statystyk osoba sporządzająca statystyki pomeczowe jest zobowiązana do udostępnienia drużynie przeciwnej oryginału arkusza pod rygorem walkowera. 

Część II DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA TORUNIA 

Art. 6 Skład 
1. TKSK przed sezonem akceptuje skład ligi. Każdy zespół startujący w rozgrywkach w ramach TLK musi zgłosić kadrę liczącą co najmniej 6 zawodników oraz uiścić składkę w wysokości ustalanej przez TKSK. 

Art. 7 Terminarz 
1. W trakcie jednego sezonu każda drużyna spotyka się z każdym przeciwnikiem dwukrotnie: po jednym razie na torze w roli gospodarza i gościa. Zespół wygrywający otrzymuje: 2 tzw. "duże punkty"; a także tzw. "średnie punkty", których liczbę określa się dodając : 1 pkt średni za każdy wygrany mecz, 0,5 pkt średniego za każdy zremisowany mecz i 0 pkt średniego za każdy przegrany mecz podczas danego spotkania; oraz tzw. "małe punkty" czyli różnicę punktów biegowych ze wszystkich meczy w danym spotkaniu. W przypadku remisu oba zespoły otrzymują po 1 dużym punkcie, odpowiednią liczbę średnich punktów i odpowiednią różnicę małych punktów. 
2. Za każdy dwumecz przyznawany jest jeden „duży” punkt dodatkowy dla lepszej drużyny tzw. bonus. Otrzymuje go zwycięzca dwumeczu. Zwycięzcę dwumeczu ustala się w następujący sposób: 
- w pierwszej kolejności zliczane są duże punkty meczowe, drużyna która ma ich więcej zdobywa bonus 
- w przypadku remisu w dużych punktach meczowych zlicza się średnie punkty meczowe, drużyna która ma ich więcej zdobywa bonus 
- w przypadku remisu w dużych punktach meczowych jak i w średnich punktach meczowych bonusu nie przyznaje się. 

Art. 8 Tabela 
1. Tabele ligowe tworzy się szeregując drużyny w kolejności zdobytych dużych punktów. W przypadku równych ilości dużych punktów, o kolejności w tabeli decydują odpowiednio: średnie punkty, małe punkty, mecz bezpośredni. W przypadku niemożliwości ustalenia kolejności drużyn wg powyższych zasad rozegrany zostaje mecz dodatkowy na 7 wylosowanych torach na neutralnym stadionie. 
2. W przypadku wycofania się klubu z mistrzostw drużynowych przed rozegraniem polowy meczów obowiązujących ten klub w mistrzostwach, mecze już rozegrane przez ten klub uznaje się za niebyłe, a tabele klasyfikacyjna w odpowiedni sposób koryguje się. Jeżeli natomiast klub wycofa się z mistrzostw drużynowych po rozegraniu co najmniej polowy obowiązujących go meczów, wówczas pozostałe do rozegrania mecze uznaje się za wygrane przez partnerów walkowerem. Oddanie ponad polowy meczów walkowerem traktuje się jako wycofanie drużyny z rozgrywek, choćby i nie złożyła ona oficjalnej deklaracji o wycofaniu się. 

Art. 9 Spotkania 
1. Jedno spotkanie ligowe składa się z 7 meczy po 15 biegów. Przywilejem gospodarza zawodów jest wybór torów, na których rozegrane zostaną zawody. 
2. Rozkład biegów nominowanych w meczu określony jest następująco: 

- Biegi nominowane: 

- W biegu XIII bierze udział po 2 zawodników z każdej drużyny, którzy w biegach I - XII zdobyli dla swoich drużyn najniższe sumy punktów. 
- W biegu XIV bierze udział po 2 zawodników z każdej drużyny, którzy w biegach I - XII zdobyli dla swoich drużyn drugie sumy punktów. 
- W biegu XV bierze udział po 2 zawodników z każdej drużyny, którzy w biegach I - XII zdobyli dla swoich drużyn najwyższe sumy punktów. 
- Przy ustalaniu sumy punktów bierze się pod uwagę wyłącznie zawodników z numerami 1 - 6 i 9 -14 (zawodnicy rezerwowi są rezerwowymi przez całe zawody) i nie dolicza się tzw. "punktów bonusowych". 

Art. 10 Punktacja indywidualna 
1. Za pierwsze miejsce w biegu zawodnik otrzymuje 3 punkty, za drugie 2 punkty, za trzecie 1 punkt i za czwarte 0 punktów. W zawodach drużynowych, zawodnikom przyznaje się tzw. punkty bonusowe, nie liczone do punktacji zawodów. Punkt bonusowy otrzymuje zawodnik, który zajął w biegu: 
- II miejsce, jeśli zawodnik z tej samej drużyny zwyciężył i zawodnik z innej drużyny dojechał do mety na III miejscu; 
- III miejsce, jeśli zawodnik z tej samej drużyny zajął II miejsce, poza przypadkiem kiedy jeden z zawodników drużyny przeciwnej dotknie taśmy. 
Art. 11. Miejsca startowe 
1. Miejsca startowe w meczu ligowym są stałe i nie mogą być zmieniane. 

Art. 12. Składy drużynDo godziny 21.00 dnia poprzedzającego zawody drużyna gości podaje nazwiska zawodników, którzy wystąpią w spotkaniu z numerami 1-6 celem sporządzenia programu przez gospodarzy. Gospodarze także zobowiązani podać zestawienie zawodników (nr 9-14) najpóźniej do północy przeddzień meczu. W przypadku nie podania saldu przez drużynę Gości, gospodarz nie musi podawać składu. Kara za nie podanie składu wynosi 20 PLN wpłacone do budżetu TLK
2. Dopuszcza się dokonanie zmian w uprzednio podanym składzie z tym, że zmiany te mogą dotyczyć najwyżej dwu nazwisk. 
3. Niedopuszczalne są zmiany numerów startowych tak w drużynie gości jak i drużynie gospodarzy. 

Art. 13. Niepełny skład 
1. Gdy drużyna nie jest w stanie skompletować do 30 minut po planowanym rozpoczęciu zawodów co najmniej 5 zawodników uprawnionych do rozgrywek drużyna przeciwna zwycięża spotkanie walkowerem, co daje drużynie przeciwnej 2 pkt duże, 8 pkt średnich i 320 pkt małych. 
2. Jednakże w przypadku wcześniejszego (min. 2 dni) zgłoszenia przez drużynę niemożliwości wystawienia minimalnego składu, obie drużyny podejmą wszelkie możliwe kroki działając w dobrej wierze i zgodnie z duchem sportu celem uzgodnienia nowego terminu zawodów. Nowy termin nie może zostać wyznaczony później niż w przeddzień ostatniej kolejki ligowej. W przypadku braku porozumienia między klubami termin zostanie wyznaczony wspólnie przez TKSK. 
3. W przypadku niepełnego składu z obu stron przyznaje się obustronnego walkowera, z tym, że żadna z drużyn nie otrzymuje 2 dużych pkt., zaś obie tracą po 7 pkt. średnich i 280 punktów małych. Odstępstwem od zastosowania tych sankcji będzie sytuacja, kiedy przedstawiciele drużyn dojdą do porozumienia i mecz zostanie rozegrany w ciągu czternastu dni od terminu regulaminowego. 
4. Jeżeli mecz nie odbędzie się w czasie przewidzianym w terminarzu, przedstawiciele obu zespołów zobowiązani są przedstawić na TKSK informację dlaczego do spotkania nie doszło oraz kiedy planują odrobić powstałą zaległość. 


Art. 14. Rezerwy taktyczne 
1. Każdy zawodnik drużyny z numerem startowym od 1 do 8 oraz od 9 do 16 ma prawo do jednego dodatkowego biegu jako rezerwa taktyczna w każdym z 7 meczy. 
2. Kierownik drużyny ma prawo użyć rezerwy taktycznej nie wcześniej niż w 4 biegu w przypadku, kiedy różnica punktów wynosi co najmniej 6 pkt. na niekorzyść jego zespołu. 
3. Zawodnik rezerwowy ma prawo startu w każdym z biegów nominowanych jako rezerwa zwykła o ile wcześniej nie wyczerpał dozwolonej liczby startów w danym meczu. 
4. Zmiany zwykłe i taktyczne zgłasza przed rozpoczęciem biegu manager (w razie nieobecności jego zastępca) zespołu do sekretarza zawodów.

 
Art. 15. Wykluczenia 
1. Zawodnik jadący na ostatniej pozycji, który porusza się z małą prędkością i poprzez to stwarza zagrożenie dla któregokolwiek z pozostałych zawodników (decydują o tym jednomyślnie pozostali uczestnicy biegu) biorących udział w wyścigu zostaje ukarany odsunięciem od kolejnego biegu wynikającego z rozkładówki. Jeżeli jest to ostatni start zawodnika w danym meczu kara obowiązuje w pierwszym biegu kolejnego meczu. 
2. Taka sama kara stosowana jest również wobec każdego zawodnika biorącego udział w spotkaniu, którego zachowanie (zarówno na torze jak i na całym stadionie) powszechnie uznawane jest za niesportowe (np. zagłuszanie głośnika, rozpraszanie zawodników podczas startu). W tym przypadku decyduje wspólna, jednomyślna decyzja kapitanów obu drużyn. 


Art. 16. Kapitanowie zespołów/spory podczas meczu 
1. Każda drużyna zobowiązana jest do wskazania Kapitana przed rozpoczęciem meczu. 
2. Wszelkie torowe sytuacje sporne rozstrzygane będą w sposób polubowny przez Kapitanów obu drużyn. 
3. W przypadku niedojścia Kapitanów do porozumienia co do rozstrzygnięcia sytuacji spornej, rozstrzygnięcie następuje w ten sposób, że: 
a) Kapitanowie wskazują na swoje rozstrzygnięcie sytuacji; 
b) Każdy z Kapitanów wybiera stronę monety, począwszy od starszego wiekiem; 
c) Osoba bezstronna rzuca monetą; 
d) Wynik rzutu monetą decyduje o sposobie rozstrzygnięcia sytuacji spornej; 


Art. 17 Powtórzenie biegu 
1. Przerwanie biegu przez jednego z zawodników skutkuje powtórzeniem biegu bez udziału sprawcy przerwania biegu (o ile da się go ustalić). 
2. Krótkotrwale zatrzymanie pracy programu ("zacięcie się) nie jest podstawa powtórzenia biegu. 


Art. 18. Transfery 
1. Dopuszczalne jest przejście zawodnika do innego klubu startującego w innej lidze o ile odjechał on w barwach swojej drużyny nie więcej niż jeden mecz (tzw. mały kontrakt) 
2. Zgoda dotychczasowej drużyny na przejście zawodnika na zasadzie małego kontraktu nie jest wymagana. 
3. W przypadku rozwiązania sekcji w trakcie rozgrywek zawodnicy mają wolną rękę w wyborze nowego klubu. 

CZEŚĆ III INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA TORUNIA 

Art. 19. Tory 
1. Zawody odbywają się na torach podanych w art. 2 pkt. 1 niniejszego regulaminu. 
2. Zawody rozgrywane są z udziałem sędziego, ponadto włączone muszą być funkcje odbijania od band wewnętrznych i zewnętrznych oraz musi być włączony dźwięk. 
3. Zawody przeprowadzane są tylko i wyłącznie na prędkości 4. 
4. Zawodnicy używają do jazdy: 

- kask czerwony (klawisze Z,X) 
- kask niebieski (klawisze <, >) 
- kask biały (klawisze kursory: dół, prawo) 
- kask żółty (myszka) 

Klawisze mogą ulec zmianie za wspólną zgodą wszystkich zawodników. 
5. Tory w każdym turnieju wybierane są metodą głosowania tj. każdy zawodnik podaje organizatorowi 3 tory (które są też potwierdzeniem udziału w zawodach), a ten podaje pięć torów, które zebrały najwięcej głosów. 
5a. W przypadku zgromadzenia przez dwa lub więcej torów równej ilości głosów o tym na którym torze odbędą się zawody decyduje losowanie bezpośrednio przed zawodami. 


Art. 20. Rozgrywki 
1. Indywidualny Mistrz Torunia z poprzedniego sezonu jest automatycznie rozstawiony w finale zawodów,

2. Każdy turniej odbywa się na pięciu torach, które uzyskały największą ilość głosów. 
3. Każdy tor składa się z fazy zasadniczej (20 biegów) po której rozgrywane są dwa półfinały oraz finał. 
4. Składy półfinałów ustalane są wg. punktacji po fazie zasadniczej. 
5. Zawodnicy zarówno w półfinale jak i w finale sami wybierają sobie kask w jakim pojadą. 
6. Kolejność wyboru kasków w półfinałach: 
1 półfinał: 1 miejsce po fazie zasadniczej następnie 4 miejsce po fazie zasadniczej następnie 6 miejsce po fazie zasadniczej następnie 7 miejsce po fazie zasadniczej 
2. półfinał: 2 miejsce po fazie zasadniczej następnie 3 miejsce po fazie zasadniczej następnie 5 miejsce po fazie zasadniczej następnie 8 miejsce po fazie zasadniczej. 
7. W finale danego toru jadą zawodnicy, którzy zajęli dwie pierwsze pozycje w każdym półfinale. 
8. Kolejność wyboru kasków w finale: 
Pierwszy wybiera zawodnik, który wygrał swój półfinał i ma wyższą liczę punktów niż drugi zwycięzca półfinału. 
Drugi wybiera zawodnik, który wygrał swój półfinał i ma mniejszą liczę punktów niż drugi zwycięzca półfinału. 
Trzeci wybiera zawodnik, który zajął drugie miejsce w półfinale i ma wyższą liczbę punktów niż drugi zawodnik z drugiego miejsca w półfinale. 
Czwarty zawodnik otrzymuje kask, który nie został wybrany. 

Art. 21 Punktacja 
1. Punkty w fazie zasadniczej przyznawane są wg. następującej zasady: 1 msc – 3 pkt., 2 msc – 2 pkt., 3 msc – 1 pkt., 4 msc – 0 pkt. 
2. Za miejsca w półfinale nie są przyznawane punkty do klasyfikacji generalnej. 
3. Za miejsca w finale punkty przyznawane są wg. następującej zasady: 1 msc – 5 pkt., 2 msc – 3 pkt., 3 msc – 2 pkt, 4 msc – 1 pkt. 

Art. 22. Klasyfikacja 
1. O kolejności w całym turnieju decyduje suma wszystkich punktów zdobyta na 5 torach. 
2. W przypadku remisu o kolejności decyduje kolejno: ilość wygranych torów, w przypadku równej ilości wygranych torów najwyższa zdobycz punktowa, druga najwyższa zdobycz punktowa, trzecia najwyższa zdobycz punktowa itd. 
3. Pkt. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy jest remis na pozycjach 1-3 bądź na pozycji decydującej o awansie do kolejnego etapu Indywidualnych Mistrzostw Torunia. W takim wypadku o kolejności decyduje bieg dodatkowy. Jest on rozgrywany na ostatnim torze turnieju. 

Art. 23 - Osoba funkcyjna 
1. Do prowadzenia zawodów IMT Organizator wyznacza Prowadzącego. 
2. Do kompetencji Prowadzącego należy: 
a) uzupełnianie klasyfikacji punktowej; 
b) rozstrzyganie sytuacji spornych, w biegach, w których nie uczestniczy; 
3. W ramach kompetencji, o której mowa w ust. 2 lit. b, Prowadzący może zdecydować, wedle własnego uznania, o: 
a) powtórzeniu biegu w pełnej obsadzie; 
b) powtórzeniu biegu oraz wykluczeniu zawodnika (zawodników); 
c) zaliczeniu kolejności obowiązującej w chwili przerwania biegu – niezależnie od tego, na którym okrążeniu doszło do sytuacji spornej. 
4. Na czas biegów, w których Prowadzący uczestniczy wyznacza on osobę pełniącą jego funkcję. 

CZEŚĆ IV Mistrzostwa Torunia Par 

Art. 24. Tory 
1. Zawody odbywają się na torach podanych w art. 2 pkt. 1 niniejszego regulaminu. 
2. Zawody rozgrywane są z udziałem sędziego, ponadto włączone muszą być funkcje odbijania od band wewnętrznych i zewnętrznych oraz musi być włączony dźwięk. 
3. Zawody przeprowadzane są tylko i wyłącznie na prędkości 4. 
4. Zawodnicy używają do jazdy: 

- kask czerwony (klawisze Z,X) 
- kask niebieski (klawisze <, >) 
- kask biały (klawisze kursory: dół, prawo) 
- kask żółty (myszka) 

Klawisze mogą ulec zmianie za wspólną zgodą wszystkich zawodników. 
5. Tory w każdym turnieju wybierane są metodą głosowania tj. każda para podaje organizatorowi 3 tory (które są też potwierdzeniem udziału w zawodach), a ten podaje pięć torów, które zebrały najwięcej głosów. 
5a. W przypadku zgromadzenia przez dwa lub więcej torów równej ilości głosów o tym na którym torze odbędą się zawody decyduje losowanie bezpośrednio przed zawodami. 

Art. 25. Rozgrywki 
1. Mistrzowie Torunia Par z poprzedniego sezonu są automatycznie rozstawieni w finale zawodów,2.Każdy turniej odbywa się na pięciu torach, które uzyskały największą ilość głosów. 
3. Pary jadą systemem każdy z każdym po jednym razie na torze. 

Art. 26. Punktacja 
1. Punkty na każdym torze przyznawane są wg. następującej zasady: 1 msc – 3 pkt., 2 msc – 2 pkt., 3 msc – 1 pkt., 4 msc – 0 pkt. 

Art. 27. Klasyfikacja 
1. O kolejności w całym turnieju decyduje suma wszystkich punktów zdobyta na 5 torach. 
2. W przypadku remisu o kolejność decyduje kolejno: ilość wygranych torów, w przypadku równej ilości wygranych torów najwyższa zdobycz punktowa, druga najwyższa zdobycz punktowa, trzecia najwyższa zdobycz punktowa itd. 
3. Pkt. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy jest remis na pozycjach 1-3 bądź na pozycji decydującej o awansie do kolejnego etapu Mistrzostw Torunia Par. W takim wypadku o kolejności decyduje bieg dodatkowy. Jest on rozgrywany na ostatnim torze turnieju. 

Art. 28 - Osoba funkcyjna 
-patrz art. 24 (stosujemy odpowiednio do MTP) 

Część V PRZEPISY KOŃCOWE 

Art. 29. Spory 
1. Wszelkie sprawy sporne powinny być rozstrzygane przez kapitanów obu drużyn w sposób polubowny. (Sprawy te to np. ustawienie monitora, zacięcie się biegu w jego trakcie, przynoszące niezasłużona korzyść naciśniecie startu itp. ...) 

Art. 30. Awarie 
1. W przypadku nie przewidzianych awarii np. zanik prądu wynik spotkania jest obowiązujący wtedy, kiedy zostało rozegranych minimum 5 całych meczy. W przeciwnym razie nakazuje się rozegranie całego spotkania od początku w innym terminie nie przekraczającym 7 dni, chyba że kapitanowie obu ekip postanowią inaczej. 
2. Pojedynczy mecz jest ważny, kiedy odjechano co najmniej 8 biegów. 

Art. 31. Toruńska Komisja Sportu Kreskowego 
1. TKSK jest powoływana w celu sprawnego prowadzenia rozgrywek w ramach TLK oraz rozwiązywania wszelkich spornych spraw. TKSK jest uprawniona do prowadzenia obrad, głosowań itp. również drogą elektroniczną (e-mail, facebook itd.). 
2. W jej skład wejdą: 
Po jednym z przedstawicieli z każdego klubu zgłoszonego do rozgrywek oraz prezes wybrany przez TKSK. W obradach TKSK każdy z klubów oraz prezes posiadają jeden głos . 
2a. Każdy klub musi być reprezentowany na liście mailowej TKSK. Jeśli obowiązek ten nie jest spełniony to dany klub nie ma żadnego prawa wypowiedzi i głosu podczas obrad drogą elektroniczną. 
3. W przypadku równego rozkładu głosów w łonie TKSK głos Prezesa TLK jako członka TKSK liczy się podwójnie. 
4. Oświadczenia składane na TKSK są dla klubu wiążące. 
5. Tylko oświadczenia składane na TKSK są dla klubu wiążące. 

Art. 32. Prezes TLK 
1. Prezes TLK jest wybierany przez TKSK w glosowaniu jawnym spośród członków TKSK. Do wyboru Prezesa TLK konieczna jest większość kwalifikowana (50% + 1 glos). Jeżeli żaden ze zgłoszonych kandydatów nie uzyska tej większości, następuje II tura glosowania, w której biorą udział dwaj kandydaci, którzy otrzymali w I turze największą ilość głosów. Jeżeli w II turze obaj kandydaci uzyskają równą ilość głosów - glos dotychczasowego Prezesa TLK liczy się podwójnie. Nowego Prezesa TLK wybiera się po wygaśnięciu mandatu dotychczasowego Prezesa TLK. Obejmuje on stanowisko z dniem wyboru. 
Mandat Prezesa TLK wygasa : 
- po upływie kadencji (1 sezon), przy czym może on być wybierany ponownie, 
- po odwołaniu przez TKSK jednomyślną uchwała, przy czym głosu Prezesa nie 
bierze się w tym głosowaniu pod uwagę 
- po zrzeczeniu się przezeń funkcji 
2. Prezes TLK reprezentuje TLK. 

Art. 33 Protesty 
1. Wszelkie protesty muszą być przedłożone każdemu z członków TKSK w ciągu 2 dni roboczych od zaistniałego incydentu. Dopuszczalna jest zarówno forma pisemna, jak i elektroniczna. 


Art. 34. Zmiany 
1. Zmiany powyższego regulaminu może dokonywać tylko TKSK zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków. 
2. Odnośnie obrad drogą elektroniczną : Każdy z przedstawicieli klubów ma obowiązek ustosunkowania się do kwestii przedstawianych na forum TKSK w okresie max. 7 dni od złożenia wniosku. W przeciwnym wypadku będzie on traktowany jako osoba nie uczestnicząca w obradach i głosowaniach nad danym tematem. 
3. W sytuacjach pilnych Prezes TLK może skrócić powyższy siedmiodniowy termin.